آلبوم من ◂ دانشگاه شهر کرد
ارائه مقاله در دانشگاه شهرکرد- کنگره سراسری فاطمه شناسی- مردادماه 82