زمین داور از سده اول تا ششم هجری
30 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن تاریخ/ سال پنجم/ شماره پانزدهم/ زمستان 1390ه.ش.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی