سیاست مذهبی تیمور گورکانی درمورد شیعیان
25 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن تاریخ/ سال چهارم/ شماره یازدهم/ زمستان 1389ه.ش.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی