جغرافیای انسانی – تاریخی شهر قم در پنج قرن نخست هجری
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگی- پژوهشی نامه قم/ شماره 29-30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی