سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد 
عضو شورای نویسندگان ماهنامه مسجد 
1392/05/01 
1392/08/02 
نگارش مقاله و مشاوره پژوهشی 
همکاری 
موسسه آینده روشن (مهدویت ) 
نویسنده مقاله 
1390/05/01 
1391/01/01 
نگارش مقاله برای ماهنامه ساعت صفر 
همکاری 
موسسه آینده روشن 
عضو شورای نویسندگان ماهنامه سیاسی هنری فرهنگی «او» 
1391/02/01 
1391/04/01 
پژوهش و نگارش مقاله 
همکاری 
دانشنامه حج و حرمین شرفین 
پژوهشگر 
 
 
پژوهش و نگارش مقاله 
همکاری 
موسسه اقالیم احساس 
دبیر ادبیات داستانی نشریه «واژه» 
1392/07/01 
ادامه دارد 
همکاری با مجله 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ صفویه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام در فضای مجازی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
تاریخ عثمانی 
تدریس 
جامعه الاسلام 
مدرس 
 
 
جنبشهای دینی معاصر جهان اسلام 
همکاری 
موسسه اقالیم احساس 
ماهنامه «واژه» 
1392/08/01 
ادامه دارد 
دبیر سرویس ادبیات داستانی